Home Naira Diary Impact Awards 2022 Voting

Naira Diary Impact Awards 2022 Voting

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Entrepreneur
4456 votes · 4456 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Comedian
1664 votes · 1664 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Lawyer
2001 votes · 2001 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Political Office Holder
1507 votes · 1507 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Writer
2466 votes · 2466 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Pastor
1899 votes · 1899 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Content creator
1528 votes · 1528 answers

This poll is no longer accepting votes

Most Imapactful Real Estate Company
324 votes · 324 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Influencer
3031 votes · 3031 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful OAP
1188 votes · 1188 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Music Artiste
1476 votes · 1476 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Actor
886 votes · 886 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful NGO
1193 votes · 1193 answers
VoteResults

This poll is no longer accepting votes

Most Impactful Actress
1196 votes · 1196 answers
VoteResults